Seiland er en øy på kysten av Vest-Finnmark, og Nasjonalparken dekker litt over halve øya. Sør og nord for nasjonalparken er det spredt fast bosetting, bilvei og mulighet for overnatting. Hit kommer du med ferge eller hurtigbåt. I disse randsonene er det også enkelte merka stier som leder inn mot nasjonalparken. I selve nasjonalparken er det ingen merka stier eller åpne hytter. Du må derfor ha med telt og utstyr for å klare deg selv

Seiland har store inngrepsfrie områder, lite ferdsel og en unik beliggenhet. Dette gjør at øya er et fristed for en rekke plante- og dyrearter. Fjordbotner og daler ble tidligere brukt til utmarksslått og beite, og dette har gitt Seiland mange sjeldne kulturlandskap som ennå er intakte.

Kulturlandskap i Store Bekkarfjord. Foto: Per Arne Askeland

Bårdfjorden. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Kulturlandskap i Store Bekkarfjord. Foto: Per Arne Askeland, Bårdfjorden. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Melkevatnan. Foto: Per Arne Askeland

Nordlys over Seiland. Foto: Per Arne Askeland.

Melkevatnan. Foto: Per Arne Askeland

Hvorfor nasjonalpark?

Nasjonalparken ble opprettet i 2006 og dekker et areal på 316 km2. Av dette er 9,6 km2 sjøareal. Nasjonalparken ligger i sin helhet på Seiland, Norges sjuende største øy, og dekker 53 % av denne øya.

Nasjonalparken er opprettet for å:

  • Bevare et alpint kystlandskap med et egenartet og variert biologisk mangfold
  • Sikre variasjonsbredden av naturtyper i regionen
  • Bevare landskapsformer og særpregede geologiske forekomster
  • Verne om kulturminner

I regelverket for Seiland nasjonalpark står det videre at: Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelser gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.»

Hva er lov i nasjonalparken?

Du kan jakte, fiske og og gå på tur på samme måte som utenfor nasjonalparken. Husk jakt- og fiskekort fra Finnmarkseiendommen. Du kan plukke bær og matsopp. Du kan også plukke tørre kvister til bål, men på grunn av lite skog i store deler av nasjonalparken bør du ta med egen ved til bål.

Det er ikke tillatt å fly med drone i nasjonalparken.

Motorferdsel er forbudt i nasjonalparken. Dette gjelder blant annet snøscooter, ATV, motorbåt på ferskvann, flyging under 300 meter over bakken og landing med helikopter. Motorisert båttrafikk på sjø er tillatt.

 

Det er lov å plukke bær i nasjonalparken. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Melkevatnan. Foto: Per Arne Askeland

Telt i Bårdfjorden. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Telt i Bårdfjorden. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Det er ikke tillatt å legge igjen søppel i nasjonalparken. Der flere er samlet over tid, ber vi om at toalettpapir heller ikke legges igjen.

Arrangementer med svært mange deltakere eller som gjentas i samme område over tid, krever tillatelse fra nasjonalparkstyret. Sykling krever også tillatelse fra nasjonalparkstyret.

Nasjonalparken har mange interessante geologiske forekomster. Det er lov å ta med en liten stein i lomma, men større stein eller større mengder stein er ikke lov å fjerne fra nasjonalparken.

Andre verneområder på Seiland:

Eidvågen naturreservat (fuglefjell) https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000048

Teist. Foto: Karl-Otto Jacobsen

Teist. Foto: Karl-Otto Jacobsen