Seiland er en alpin øy med mange topper over 800 moh, og utgjør den østligste delen av vårt alpine kystlandskap. De to breene Seilandsjøkelen og Nordmannsjøkelen er Europas nordligste utenom Svalbard. Ingen andre steder er det dannet breer så lavt over havet. Dessverre er det også få andre steder at breene smelter raskere. Et varmere klima fører til at breene trekker seg tilbake i raskt tempo, og kartet vil trolig vise større breer enn det som er realitetene.

Blåis på Seilandsjøkelen. Foto: Randulf Valle

Seilandsjøkelen sett fra nord. Foto: Per Arne Askeland

Blåis på Seilandsjøkelen. Foto: Randulf Valle, Seilandsjøkelen sett fra nord. Foto: Per Arne Askeland

Melkevatnans turkise farge. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Seilandsjøkelens smeltevann renner ut i Melkevatnan. Foto: Karl-Otto Jacobsen

Melkevatnans turkise farge. Foto: Ingunn Ims Vistnes, Seilandsjøkelens smeltevann renner ut i Melkevatnan. Foto: Karl-Otto Jacobsen

Seilandsjøkelen er den største breen på Seiland. I brefronten sør for breen ligger Melkevatnan-området; et vidstrakt platå med et karakteristisk, småkupert terreng. Smeltevann fra breen renner ut i Melkevatnan og Melkelva, og ender til slutt opp i havet i Store Bekkarfjord. På kartet vil du se at vannene og Melkelva går i sikk-sakk ned mot fjorden, dette skyldes forkastninger i berggrunnen. Smeltevannet fra breen inneholder sedimenter som reflekterer lyset, slik at vannet får en turkis eller melkehvit farge. Det er denne fargen som har gitt navnet til Melkelva.

Seiland er et kjent område for geologer og steinsamlere fordi man her kan finne mange forskjellige bergarter og mineraler innenfor relativt korte avstander. Mest kjent er «Seilandsdiamanten» zirkon, et mineral som hovedsakelig finnes utenfor nasjonalparken. Seiland har flere områder med næringsrik, ultrabasisk berggrunn. Dette gir livsgrunnlag for sjeldne fjellplanter. Det er mye steinur og blokkmark på Seiland, og landskapet formes fremdeles av forvitring og bevegelse i løsmassene. I de høyereliggende fjellpartiene rundt breene er det bergartene peridotitt og gabbro som dominerer. Gabbrofeltene når helt ned til sjøen i nordvest, fra Bårdveggen til Hønsebyfjorden. Kvartærgeologisk er Seiland interessant ved at nesten alle typer bre- og breelvavsetninger er representert.

Hakkfjellet vest for Jøfjorden. Foto: Randulf Valle

Heastavággi. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Hakkfjellet vest for Jøfjorden. Foto: Randulf Valle, Heastavággi. Foto: Ingunn Ims Vistnes