Seiland/Sievju nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet i nasjonalparken. Styret består av fem politikere som er oppnevnt av Miljødirektoratet, etter forslag fra Hammerfest kommune, Alta kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Sametinget.

Befaring med Seiland nasjonalparkstyre. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Befaring med Seiland nasjonalparkstyre. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Befaring med Seiland nasjonalparkstyre. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Søppelaksjon i Bårdfjorden. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Folkemøte på butikken i Hønseby. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Søppelaksjon i Bårdfjorden. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Nasjonalparkstyret skal forvalte nasjonalparken på en helhetlig måte, der natur- og kulturverdiene i parken blir ivaretatt samtidig som området kan brukes til enkelt friluftsliv og reindrift. Styret har ansvaret for å lage overordna planer for parken, og å ha jevnlig kontakt med dem som bruker området. Styret har myndighet etter verneforskriften og naturmangfoldloven, og det er nasjonalparkstyret man må søke dersom man ønsker dispensasjon til motorferdsel, dronebruk, byggeaktivitet eller annen søknadspliktig aktivitet i parken.

 

Nasjonalparkforvalteren er daglig leder og sekretariat for nasjonalparkstyret, og har kontor i Alta.

Se www.nasjonalparkstyre.no/Seiland for mer info om styrets arbeid. 

Naturoppsynet

Statens naturoppsyn (SNO) avdeling Alta har ansvaret for naturoppsynet i Seiland nasjonalpark. SNO har oppsyn med at brukerne av nasjonalparken følger lover og regler, og gjennomfører også tiltak i parken på oppdrag fra nasjonalparkstyret.

Oppsett av turpostkasse. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Oppsynsbåten Polarjo. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Oppsett av turpostkasse. Foto: Ingunn Ims Vistnes